Zjednodušil jsme administrativní proces registrace zájemců o členství. Nyní můžete o členství požádat z pohodlí Vašeho domova přes registrační formulář. Po zaplacení členského příspěvku budete vyrozuměni o schválení členství a bude Vám poštou doručena členská karta. Díky ní získáte řadu členských výhod.

Výhody členství:

  • 10 - 50 % na všechny placené akce Bosé turistiky a vybrané outdoorové akce našich partnerů.  
  • až 50 % sleva na zboží a služby našich partnerů
  • neomezený tarif NABOSO 365, včetně SMS a 1,5 GB internetu zdarma cena pod  500 Kč, včetně DPH, pro členy s IČ. 
  • zdarma právní servis (týká obdobných případů, popsaných v rubrice ,,Právní servis")
  • další výhody

 

 

 

Členství ve sdružení
 
Členem sdružení může být jen fyzická osoba starší 15 let.
 
Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení; oznámení může být
doručeno i prostřednictvím elektronické korespondence
— rozhodnutím nadpoloviční většinou členů výboru o vyloučení;
— nevhodným a pohoršujícím chováním člena sdružení, pokud je takové chování způsobilé obtěžovat
další členy sdružení či sdružení diskreditovat; O vyloučení rozhodne jednomyslně výbor.
— nezaplacením členského ročního členského příspěvků ;
— úmrtím člena
—zánikem sdružení
Člen má právo
— účastnit se činnosti sdružení a členské schůze a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;
— předkládat návrhy na aktivity v souladu s cíly sdružení a participovat na nich;
Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly sdružení, svou činností naplňovat cíle sdružení
— chovat se v souladu s dobrými mravy, základními společenskými a etickými normami a právními
předpisy České republiky.
— platit členské příspěvky
 

 

členové