RÁMCOVÁ DOHODA O SPOLUPRÁCI

 

I.

Spolek Bosá turistika, z.s., se sídlem Plzeňská 177/59, Beroun-Město 266 01, IČO: 01776282,  zapsaný pod sp. zn. L 25846, vedené u Městského soudu v Praze (dále jen „spolek“),
zastoupená předsedou spolku Mgr. Davidem Mrhačem, DiS., 
 uzavírá s níže uvedeným zájemcem tuto


RÁMCOVOU SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

 

II.

Úvodní ustanovení

Zájemce projevil zájem vykonávat pro spolek a nebo společně se spolkem práci směřující k propagaci bosé turistiky, chůze naboso a k naplnění dalších cílů spolku (dále jen ,,cíle spolku“).

 

Spolek v rámci naplnění cílů spolku nabízí zejména tyto činnosti (zboží a služby):

 

 • organizování bosých výletů

 • provozování bosovišť (zejména dílna naboso, mobilní hmatová stezka, bosonožní hry, případně glasswalking nebo výroba barefootsandálů a další)

 • workshopy chůze po střepech (glasswalking)

 • workshopy chůze po žhavém uhlí (glasswalking)

 • organizování společenských,kulturních a sportovních akcí

 • přednášky

 • výroba barefoot sandálů

 • projektování a stavby bosých stezek

 • další činnosti vymezené stanovami spolku

Spolek je vlastníkem kombinované ochranné známky s názvem Bosá turistika, zapsané Úřadem průmyslového vlastnictví pod č. z.: 359570 pro třídy výrobků a služeb, které jsou uvedeny ve výčtu výše uvedených činností spolku.

 

III.

Pravidla spolupráce

Spolek vyhlašuje tato pravidla spolupráce:

 

Zájemce vyvíjí činnost, směřující k uzavření smlouvy mezi spolkem a třetí osobou na dodávky zboží či služeb směřující  uvedených v čl. II. této smlouvy. Uzavře-li spolek na základě činnosti zájemce s třetí osobou takovou smlouvu za úplatu, náleží zájemci za zprostředkování takové smlouvy finanční odměna ve výši 1/3 z ceny zboží nebo služby dle platných ceníků spolku. Odměna je počítána pouze z čisté ceny za zboží nebo službu (po odečtení nákladů, uvedených v platných cenících spolku; půjde zejména o náklady za cestovné, materiál a obsluhu).

 

Spolek může zájemce pověřit vykonáním jedné nebo více činností, uvedených v čl. II. V takovém případě náleží zájemci finanční odměna ve výši 2/3 z ceny zboží nebo služby dle platných ceníků spolku a ½ nákladů dle paušálních sazeb uvedených v cenících spolku. Odměna je počítána pouze z čisté ceny za zboží nebo službu. Zájemce může činnost vykonat osobně a nebo za pomoci dalších osob, avšak není povinností spolku o případné více náklady navýšit zájemci odměnu.

 

Pokud je smlouva za úplatu mezi třetí osobou a spolkem stanovena odchylně od platných ceníků spolku, odměna zájemci se vypočítává podle čisté ceny za zboží nebo služby dle této smlouvy ve výši a za podmínek uvedených v předchozích dvou odstavcích tohoto článku.

Zájemce také může provádět činnosti (zejména firewalking a glasswalking) uvedené v čl. II. z vlastní iniciativy a na základě smluv s třetími osobami, které si z vlastní iniciativy sjedná, a to pouze za následujících podmínek:

 1. Tyto činnosti bude zájemce provádět na svých akcích na základě licence pod hlavičkou spolku a pod registrovanou ochrannou známkou Bosá turistika.
 2. Zájemce je povinen vždy takovou akci oznámit spolku nejméně 8 pracovních dnů před jejím konáním. Spolek buď vysloví s akcí souhlas, anebo, akci zamítne, případně upraví průběh akce. Nevyjádří-li se spolek do 5 pracovních dní k oznámení akce, má se za to, že s akcí zájemce vyslovil souhlas.
 3. Zájemce vždy účastníkům takových akcí sdělí, že neprezentuje vlastní know-how, nýbrž know-how spolku na základě licence a sdělí účastníkům jméno svého lektora.
 4. Veškeré materiály na takové akci (zejména propagační materiály, diplomy, letáky, vizitky apod.) vztahující se k činnostem uvedených v čl. II. a zejména činnosti na akci prováděné zájemcem, musí být propagačními materiály spolku, nebo spolkem schválené.    
 5. Zájemce bude tyto činnosti provádět za ceny dle platných ceníků spolku. V takovém případě si zájemce smí ponechat 2/3 z ceny zboží nebo služby dle platných ceníků spolku a ½ nákladů dle paušálních sazeb uvedených v cenících spolku. Tato suma je počítána pouze z čisté ceny za zboží nebo službu. Zájemce může činnost vykonat osobně anebo za pomoci dalších osob, ale vícenáklady jdou za ním. 1/3 z celkové ceny.  

Je-li předmětem spolupráce mezi spolkem a zájemcem pouze obsluha bosoviště, případně jiná akce, vykonává zájemce tuto činnost pro spolek a jménem spolku bezúplatně; předseda spolku může rozhodnout o odměně zájemci za obsluhu bosoviště a to ve výši až 500, nejvýše však 1000 Kč za den a pouze za předpokladu, že spolek má sjednáno s třetí stranou provoz bosoviště za úplatu. Mimořádně může předseda spolku rozhodnout o odměně obsluhy bosoviště i v případě, že spolek provozuje pro třetí stranu bosoviště bezúplatně a to však se zřetelem k minulým zásluhám zájemce, nebo za okolností hodných zvláštního zřetele a pouze za předpokladu, že to ekonomická situace spolku umožní; na tuto odměnu nevzniká nárok bezprostředně zájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že může vyplacena kdykoliv v průběhu následujícího období.

 

Platné ceníky spolku jsou zveřejněny na těchto odkazech: Ceník bosoviště    Ceník za firewalking Ceník za glasswalking 

 

Tato rámcová smlouva neupravuje odměnu za činnost zájemce vedoucí k projektování nebo stavbě bosých stezek.

Za porušení podmínek této rámcové smlouvy  a nebo smluv uzavřených podle čl. IV. je spolek oprávněn zájemci účtovat smluvní pokutu 50.000 Kč. Tím není dotčeno právo spolku na náhradu škody či ušlého zisku vniklé neoprávněnou činností zájemce. 

IV.

Způsob uzavírání smluv a vyplácení odměny

 

Uzavírání smluv takových smluv mezi zájemcem a spolkem, které vedou k realizaci předmětu této rámcové smlouvy, se řídí zák. č. 89/2012 Sb, NOZ, je-li zájemce podnikatel nebo zák. 262/2006 Sb.,zákoník práce, není-li zájemce podnikatel.

 

Odměna za činnosti uvedené v článku II. a za podmínek stanovených v čl. III. této rámcové dohody se sjednává a vyplácí podle zákonů České republiky a to buď podle zák č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, půjde-li o činnost na DPP (na účet se zasílá částka po zdanění, tj. odměna snížená ještě o daň z příjmu fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, případně o úrazové pojištění dle zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění) nebo podle zákona č.  563/1991 Sb., o účetnictví, je-li zájemce podnikatel.

Nedílnou přílohou smluv uzavřených podle tohoto článku je tato rámcová smlouva. Práva a povinnosti smluvních stran v této rámcové smlouvě upravená, se stávají právy a povinnosti smluvních stran u konkrétních smluv uzavřených podle tohoto článku.  

 

 

V. Prohlášení zájemce a konkurenční doložka

 

Zájemce se zavazuje jednat a vyvíjet činnost, uvedenou v čl. II této rámcové smlouvy vždy jménem spolku a za účelem dosažení cílů spolku. Zájemce nepoužije naučený know-how spolku (zejména služby glasswalking a firewalking) veřejně jako svůj produkt, vždy jej použije pod hlavičkou spolku a předá účastníkům pouze materiály spolku.

 

Zájemce souhlasí se sjednáním konkurenční doložky na činnost uvedenou v čl. II této rámcové smlouvy.

 

Zájemce souhlasí se zněním této rámcové smlouvy a prohlašuje, že její jednotlivá ustanovení pokládá v rámci své činnosti za závazná.

 

 

VI. Prohlášení spolku o zpracování dat

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v této rámcové dohodě shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely.

 

Souhlasím s podmínkami Rámcové smlouvy

Vyplněním a odesláním tohoto formuláře uzavíráte se spolkem Bosá turistika, z.s. výše uvedenou Rámcovou smlouvu